Joel Hazelton

Fall color adorns a beautiful waterfall in Ramsey Canyon, Huachuca Mountains.